Fundacja Solidarności Obywatelskiej

Cele Statutowe

Ze statutu Fundacji Solidarności Obywatelskiej:

Cele działalności Fundacji oraz sposoby ich realizacji

§ 7

Celem podstawowym Fundacji jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Zakres działalności Fundacji dotyczy w szczególności:

 1. wspieranie:
  • wielostronnego i stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wzrostu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz osób z innych grup defaworyzowanych na rynku pracy,
  • rozwoju rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • systemu oświaty i wychowania oraz rozwoju: nauki, edukacji i kształcenia ustawicznego,
  • rozwoju kultury, infrastruktury kulturalnej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 2. prowadzenie działalności naukowo-technicznej i naukowej,
 3. promowanie i wspieranie rozwoju:
  • przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacji,
  • ekonomii społecznej,
  • społeczeństwa informacyjnego,
  • rynku innowacji, nowych technologii i transferu wiedzy,
  • kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, wychowania, edukacji,
  • integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy transgranicznej,
 4. promowanie:
  • walorów turystyczno-krajoznawczych i uzdrowiskowych Polski,
  • racjonalnego rozwoju ośrodków miejskich, w tym funkcji metropolitarnych,
 5. ochrona przyrody i środowiska naturalnego, w tym: rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 6. promowanie i wspieranie oraz organizowanie działalności:
  • gospodarczych
  • wydawnictw prasowych, radia i telewizji
  • szkoleniowej i szeroko pojętego kształcenia,
 7. podejmowanie inicjatyw:
  • ustawodawczych oraz promowanie, wspieranie i podejmowanie innych inicjatyw prawnych,
  • służących ochronie i obronie praw obywatelskich grup społecznych i poszczególnych obywateli,
  • służących obronie i ochronie życia,
 8. promowanie i organizowanie wolontariatu.
 9. promowanie i wspieranie działalności wytwórczej,

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji publicznej, uczelniami, szkołami, kościołami, organizacjami okołobiznesowymi oraz innymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 2. organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, targów i wystaw oraz innych spotkań,
 3. organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz innych imprez,
 4. współpracę w tworzeniu partnerstw publiczno-prywatnych oraz innych porozumień wielosektorowych, zakładających współpracę sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego,
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z elementami doradztwa, w tym szkoleń na odległość (e-learning),
 6. prowadzenie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i współpracy między społeczeństwami,
 7. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
 8. monitorowanie i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
 9. prowadzenie działań na rzecz promocji i rozwoju Polski Wschodniej, a w szczególności województwa lubelskiego,
 10. prowadzenie działań na rzecz rynku pracy i ograniczenia bezrobocia na poziomie lokalnym i regionalnym,
 11. prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy oraz innych usług na rzecz bezrobotnych,
 12. finansowanie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych związanych z nowymi technologiami i zarządzaniem,
 13. udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej na rzecz wyższych uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz działających w ramach systemu oświaty: szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 14. tworzenie i prowadzenie ośrodków naukowo-badawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz działających w ramach systemu oświaty: szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych itp.
 15. prowadzenie doradztwa personalnego, gospodarczego, prawnego i finansowego,
 16. prowadzenie doradztwa z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z krajowych i zagranicznych źródeł,
 17. prowadzenie usług finansowych, poręczeń kredytowych, pożyczek i inwestycji kapitałowych,
 18. współpracę w tworzeniu rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi oraz organizacji wspólnego inwestowania,
 19. opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych,
 20. prowadzenie działalności w zakresie badań rynku i opinii publicznej,
 21. tworzenie grup branżowych i zawodowych oraz ich reprezentacja za zewnątrz,
 22. prowadzenie i wspieranie działalności wizerunkowej dla grup branżowych i zawodowych,
 23. prowadzenie działań proekologicznych skierowanych przede wszystkim na: efektywne gospodarowanie odpadami, recykling samochodów, oraz popularyzację wiedzy o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii,
 24. prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym, jego rozwoju i ochronie,
 25. prowadzenie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury: noclegowej i gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej,
 26. prowadzenie usług hotelarskich i gastronomicznych,
 27. prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
 28. prowadzenie usług rachunkowo-księgowych,
 29. prowadzenie działalności związanych z: rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem,
 30. prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych oraz innych form społecznych i gospodarczych,
 31. tworzenie funduszy pomocowych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
 32. tworzenie struktury i infrastruktury doradczej dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
 33. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i stosowania przepisów prawa pracy,
 34. prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki społecznej, w tym m.in. przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 35. prowadzenie działalności w zakresie promowania i wdrażania projektów związanych z wychowaniem i edukacja dzieci i młodzieży oraz edukacją dorosłych,
 36. podejmowanie działalności medialnej i współpracy z wydawnictwami, prasą, radiem i telewizją,
 37. organizowanie i prowadzenie portali internetowych, stron WWW o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, profilaktycznym wychowawczym i marketingowym,
 38. tworzenie funduszy stypendialnych wspierających działalność osób jak też podmiotów działających dla rozwoju i ładu społecznego oraz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
 39. obsługę nieruchomości na własny rachunek lub na zlecenie,
 40. prowadzenie działalności charytatywnej,
 41. prowadzenie działalności gospodarczej,
 42. podejmowanie innych właściwych działań służących realizacji celów fundacji.

§ 10

 1. Szczegółowe zadania Fundacji określają roczne i wieloletnie programy działania, które są opracowywane przez Zarząd.
 2. Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.